ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Редован ученик првог разреда школе је лице које је уписано у први разред ради стицања средњег
образовања и васпитања или образовања за рад и млађе је од 17 година, а ванредан ученик првог
разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и васпитања или образовања и
старије је од 17 година. Изузетно од става 1. овог члана, лице млађе од 17 година може да стиче
средње образовање и васпитање или образовање за рад у својству ванредног ученика, ако
оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра, и то :

 1. лице које се професионално бави спортом;
 2. лице чија природа болести објективно не дозвољава редовно похађање наставе;
 3. у другим оправданим случајевима када објективне околности не дозвољавају редовно
  похађање наставе.


Изузетно од става 1. овог члана, лице старије од 17 година које је претходне школске године
завршило основну школу у трајању од 8 година, може у наредној школској години да се упише у
школу у својству редовног ученика, у складу са подзаконским актом којим се одређује упис
ученика у школу.


Планом и програмом наставе и учења за музичко, односно балетско образовање и васпитање и за
образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом може се утврдити друга
старосна граница за упис у школу и за стицање својства редовног ученика.


Изузетно од става 1-3. овог члана, ученик средње основане за потребе унутрашњих послова може
стицати образовање само у својству редовног ученика.

Својство редовног, односно ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године,
под условима утврђеним Законом и овим законом.


Редован ученик из става 1. oвог члана има право да се упише у одговарајући разред најкасније до
31. aвгуста, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту права ученика или васпитно-
дисциплински поступак, када се врши упис по окончању поступка.

Лице о чијем се праву на
признавање стране школске управе одлучује према одредбама закона који уређује национални
оквир квалификација Републике Србије, може бити условно уписано у наредни разред уколико
поступак признавања није окончан до истека рока за упис ученика у школу.


Ванредни ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући разред у току
школске године. Изузетно , редован ученик средњег образовања и васпитања који није положио
поправни испит, може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у
својству ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања
накнаде стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред , ванредни ученик има право
да се у истој школској години упише у наредни разред , у истом својству.

 

Школа издаје дупликат јавне исправе на прописаном обрасцу, после проглашења оригинала јавне
исправе неважећим у „Службеном гласнику Републике Србије“ на основу података из евиденције
коју води. У недостатку прописаног обрасца, школа издаје уверење о чињеницама унетим у
евиденцију, у складу са законом.

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну
уметност кандидат полаже пријемни испит из познавања опште културе, може да оствари највише
240 бодова на тесту. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за
сценску и аудио-визуелну уметност положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120
бодова на тесту из познавања опште културе.


За упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт кандидат доставља потврду
о оствареним спортским резултатима, које је остварио у осмом разреду основне школе. Потврду
издаје надлежни национални спортски савез за спортске гране и области спорта, који је
регистрован у министарству надлежном за послове спорта.
Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у одељење за ученике са
посебним способностима за спорт, додељују следећи бодови:

 1. ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку
  репрезентативаца за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година –
  10 бодова;
 2. ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или
  као члан екипе – осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест
  (6) бодова за бронзану медаљу.


За кандидата који није остварио бодове из става 1. овог члана, а који је регистрован у надлежном
националном спортском савезу за спортске гране и области спорта из члана 48. став 3. овог
правилника, потврда о регистрацији сматра се као потврда о оствареним спортским резултатима.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке кандидат
полаже пријемни испит из два дела, и то:

 1. тест из српског, односно матерњег језика и књижевности;
 2. тест из страног језика – енглеског језика


Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке може да
оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова. Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за филолошке науке положио
је пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.

Право да се пријаве на Конкурс за доделу ученичких стипендија, у складу са законом, имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално постижу одличан успех у учењу и владању, и чији родитељ или старатељ има пребивалиште на територији Републике Србије.  Рок за пријављивање на конкурс је од 1. до 30. септембра .
Признавање права на бесплатну годишњу карту за превоз на територији града Крагујевца имају сви ученици средње школе у складу са уредбом Скупштине града Крагујевца.

АДРЕСА

Распоред звона

 • 1. час:  08.00 – 08.45
 • 2. час:  08.50 – 09.35
 • 3. час:  09.50 – 10.35
 • 4. час:  10.40 – 11.25
 • 5. час:  11.45 – 12.30
 • 6. час:  12.35 – 13.20
 • 7. час:  13.25 – 14.10
 • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ