СПЕЦИЈАЛИЗОВАНA ОДЕЉЕЊА ЗА СЦЕНСКЕ И АУДИО-ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

Одељења ученика са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности у гимназијама представљају начин којим образовни систем настоји да одговори на потребе развоја културе и уметности.

Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају посебне способности у области сценских и аудио-визуелних уметности, повећаваће се ниво квалитета и компетенција студената различитих смерова уметничких факултета.

Похађањем овог програма, ученици развијају стваралачко мишљење уз примену нових технологија и одговоран однос према очувању културне баштине.

Гимназијско одељење за сценске и аудио-визуелне уметности представља специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за ове врсте уметности.

Похађање овог одељења омогућава ученицима добру припремљеност за наставак образовања – студирање на различитим одсецима уметничких факултета, али при томе не ускраћује ученицима проходност и на студијске програме из сродних или сасвим других области.

Број ученика, као и у осталим специјализованим гимназијским одељењима је 20. Већи део наставе уметничких предмета одвија се у групама од по максимално 10 ученика. Подела одељења на групе омогућава бољи квалитет рада, а самим тим и боља постигнућа ученика.

Имајући у виду да се садржаји који се изучавају у оквиру програма уметничких предмета у великој мери ослањају на савремену технологију, потребно је користити електронске уџбенике у настави и учењу и објављивати на сајту школе (као и на платформама формираним за потребе рада) индивидуалне и тимске радове ученика настале у оквиру креативних процеса које програми уметничких предмета обухватају.

Ученици ових одељења се током четири разреда континуирано укључују у културно-уметничка дешавања кроз организоване и вођене обиласке институција културе и уметности (Југословенска кинотека, локални филмски, ТВ и радио студији, дигитални студији, позоришта…), у циљу потпунијег разумевања уметничких занимања сценске и аудио-визуелне области и квалитетне припреме за прави избор будућег факултета и одсека.

Програми наставе и учења предмета Аудио-визуелне уметности и Сценске уметности су усклађени а коорелирају са програмима осталих предмета чији садржаји ученицима могу да представљају полазишта за креативни рад.

Важност изучавања области сценског и аудио-визуелног изражавања је есенцијална, јер је то растуће подручје чије специфичности постају све неопходније за рад у савременом окружењу. Овај програм ће ученицима пружити креативни простор и подршку при стицању основних знања и вештина из области позоришних дисциплина, медија, филмске уметности, различитих аудио-визуелних форми, видео игара, интернета, као и структуре уметничких занимања из ових области, у складу са непрекидним процесом развоја технологије и дигитализације, којим се и мрежа уметничких деловања проширује.

Ученици ће по завршетку четвртог разреда, осим јаснијег избора потенцијалног наставка школовања и избора одсека/смера високог образовања, стећи компетенције које су практично примењиве, као што су: креативност, комуникацијске вештине, индивидуално и тимско осмишљавање, планирање, припрема и реализација сопствених малих уметничких пројеката у све широј области креативних индустрија.

Ученици који похађају овај специјализовани програм повезују знања и вештине приликом реализације идеја и успешно и одговорно примењују савремену технологију, способни су да јасно презентују и одабране идеју или рад, прилагођавајући се захтевима ситуације. Такође се код ученика развија одговоран однос према очувању културне баштине свог и других народа и етничких заједница, ученици на афирмативан начин исказују свој идентитет и поштују друге културе и традиције доприносећи промоцији сопственог наслеђа, као и интеркултуралности у друштву.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност, кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из опште културе.

Тест садржи питања са средњег и напредног нивоа из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему  се могу користити уџбеници из ових предмета.

Уз ову литературу, кандидати се могу квалитетно припремити за полагање пријемног испита редовним праћењем домаћих и светских догађаја и остварења из области културе и уметности.

Уметнички предмети који се изучавају у сва четири разреда су Сценске уметности и Аудио-визуелне уметности. Креативни садржаји који се изучавају, интересантни и савремени пројектни задаци, уметничка истраживања у оквиру наставних тема, подела одељења на мање групе и тимове, стручни наставници и опремљене школе представљају услове за ученике који ће бити изузетно ефикасни и припремљени за даље студирање на различитим смеровима факултета уметничких или других одабраних факултета.

У оквиру предмета Сценске уметности ученици стичу основна знања и разумевање специфичног сценског језика и изражавања, уче о различитим дисциплинама у позоришту, упознају се са карактеристикама професије редитеља, глумца, драматурга, костимографа, сценографа, са појмовима употребе светла на сцени, карактеристикама критике и односа према публици, учествују у тимском раду при креирању сцена, уз примену елемената сценског изражавања кроз покрет, глас, реч, анимацију објеката (луткарство, театар сенки и др.). Такође, на часовима теорије и вежби из овог предмета, ученици изучавају елементе и структуру драмског дела, истражује теме, мотиве и поруке које оно носи, критички се односећи према делу, унапређују сопствену културу и вештину говора и невербалног изражавања, а настава је конципирана тако да постоји садржајна корелација са предметом Аудио-визуелне уметности.

У оквиру предмета Аудио-визуелне уметности, ученици уче, кроз теоретски рад и велики број практичних вежби, о структури и врстама филмских и ТВ уметничких форми и занимања, појмовима филмског и ТВ језика, различитим облицима наратива аудио-визуелног изражавања, видео спотовима, креирању видео игара, скицама за сторибордове, композицији фотографије и кадра, сарадњи унутар екипе која реализује дело. Користе се одабрани уређаји, опрема, платформе и апликативни програми. Самостално и у сарадњи са другима, ученици стварају мала уметничка дела кроз креативне вежбе, задатке и пројекте (стварају профил измишљеног јунака, причају причу кроз сет кадрираних фотографија, снимају кратки документарац о јунаку који их мотивише…), уз примену уметничких истраживања, пореде и анализирају сличности, разлике и повезаност, које уочавају на одабраним примерима уметничких остварења насталих у различитим медијима.

Ученици користе природу, окружење, појаве, друштвене феномене, уметничка остварења и сопствено искуство као подстицај за развијање стваралачких идеја и самостални или тимски стваралачки рад, примењујући принципе компоновања аудио-визуелног дела у стваралачком раду. У оквиру предмета уче и модалитете презентације свог рада у одабраној форми, уз употребу терминологије струке, анализирају постојећа уметничка остварења и манифестације у култури, чиме доприносе очувању културног идентитета.

Документ преузмите ОВДЕ

АДРЕСА

Распоред звона

  • 1. час:  08.00 – 08.45
  • 2. час:  08.50 – 09.35
  • 3. час:  09.50 – 10.35
  • 4. час:  10.40 – 11.25
  • 5. час:  11.45 – 12.30
  • 6. час:  12.35 – 13.20
  • 7. час:  13.25 – 14.10
  • 8. час:  14.15 – 15.00

ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ