Упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт

На основу Службеног гласника Републике Србије број 31/21 чланови Правилника о упису у средњу школу који се односе на упис ученика са посебним способностима за спорт су следећи:
Члан 48.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за
спорт кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима, које је
остварио у осмом разреду основне школе, у складу са чланом 49. овог
правилника.
Изузетно од става 1. овог члана:
1) у случају када због угрожености безбедности и здравља
ученика и запослених није било могуће да кандидат оствари спортске резултате
у осмом разреду, кандидат доставља потврду о оствареним спортским
резултатима које је остварио у седмом разреду основне школе, у складу са
чланом 49. овог правилника.
2) у случају када због угрожености безбедности и здравља
ученика и запослених није било могуће да се одрже првенства ни у осмом ни у
седмом разреду, кандидату неће бити додељени бодови на начин прописан
чланом 49. овог правилника.
Потврду из ст. 1. и 2. овог члана издаје надлежни национални
грански спортски савез, који је регистрован у министарству надлежном за
послове спорта.
Члан 49.
Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се
кандидату за упис у одељење за ученике са посебним способностима за спорт
додељују следећи бодови:
1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако
се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају
репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова,
2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству
Републике Србије, појединачно или као члан екипе – осам (8) бодова за златну
медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану
медаљу.